Biuro Prasowe Jasnej Góry

2011-01-21 Paulini - słudzy jasnogórskiej Kany (cz. 4)

Pustelnik św. Gerasimus, zm. 476. Refektarz pauliński. Jasna Góra Posłannictwo i zadania Zakonu w ciągu jego historii

Paulini są obecnie Zakonem kontemplacyjno-czynnym. Pierwotnie byli Zakonem zdecydowanie kontemplacyjnym, a apostolstwo ograniczało się do dawania dobrego przykładu i udzielania przygodnie zbawiennych rad.

W skład wspólnoty paulińskiej wchodzili zawsze zarówno kapłani jak i bracia zakonni. Ze względu na to, że w kościołach paulińskich gromadzili się wierni, papież Klemens VI w 1351 r. zezwolił Paulinom kapłanom na słuchanie spowiedzi wyłącznie służby pracującej przy klasztorach, a potem od 1533 r. - wszystkich wiernych. Zezwolenia zaś na głoszenie Słowa Bożego udzielił papież Bonifacy IX w 1401 r. Od XV w. Paulini oddawali się duszpasterstwu na większą skalę, przyjmowali i pracowali w parafiach, a nawet zaczęli głosić rekolekcje i misje parafialne. W XVII w. prowincja polska i węgierska prowadziły - na mocy zleceń Stolicy Apostolskiej - misje wśród innowierców. Konstytucje z 1643 r. dały podstawy prawne do organizacji i rozwoju wyższych studiów w każdej prowincji Zakonu. Silnym bodźcem dla rozwoju własnych studiów wyższych filozoficznych i teologicznych było breve papieża Klemensa X z 3 kwietnia 1671 r., na mocy którego generałowie Zakonu otrzymali władzę nadawania stopni doktorskich, a wyższe urzędy zakonne zostały zastrzeżone dla doktorów. W wykładach filozofii i teologii trzymano się nauki Św. Tomasza z Akwinu. Wielu też Paulinów otrzymywało swe wyższe wykształcenie w sławnych wówczas uniwersytetach zagranicznych. Poświęcali się oni z kolei pracy nie tylko dydaktyczno-wychowawczej, ale w ścisłym słowa znaczeniu - naukowej i redakcyjnej. W ten sposób powstawały wspaniałe dzieła naukowe, a niektórzy z Paulinów wpisali się na stałe w dzieje kultury poszczególnych narodów. Świadczą o tym m. in. bogate wydawnictwa redagowane nie tylko we własnych drukarniach, ale i w innych.

Już od XV w. Paulini zaczęli zajmować się szkolnictwem zarówno w stopniu podstawowym jak i średnim, organizując pierwsze szkoły przyklasztorne i gimnazja. W tej dziedzinie osiągnęli oni wielkie sukcesy zwłaszcza w XVII i XVIII w. na terenie Węgier, Chorwacji, Austrii, Słowacji i Polski. Nie obca też była im w tym czasie działalność charytatywna jak budowanie szpitali i aptek przyklasztornych. Prawie od początku swego istnienia Paulini oddawali się rzemiosłu artystycznemu, architekturze, malarstwu, muzyce i innym sztukom pięknym, pozostawiając wielki wkład w kulturę nie tylko sakralną, ale i ogólnoludzką. Mają też Paulini osiągnięcia w organizowaniu teatru i muzeów, bibliotek i archiwów. Przez tę działalność kulturalną i religijną weszli głęboko w historię poszczególnych narodów, związali się z ich dziejami. Zarówno w pracy duszpasterskiej, oświatowej i kulturalnej wyrażali zdrowy patriotyzm oraz swe oddanie i miłość dla Stolicy Apostolskiej. Eklezjalna a zarazem narodowo-patriotyczna postawa Paulinów zjednywała im zawsze wielkie uznanie poszczególnych społeczeństw.

W swym dziejowym rozwoju Zakon posiadał 7 prowincji: węgierską, polską, chorwacką, niemiecką, istryjską, austriacką i w okresie zjednoczenia z Paulinami portugalskimi w latach 1493-1525 - prowincję portugalską. W początkach XVI w. prowincja węgierska na skutek wojen i napadów tureckich poniosła wielkie straty i przewodnictwo w życiu Zakonu prawie po wiek XVIII objęła prowincja polska. Wspaniale też zapisała się na kartach historii prowincja chorwacka. Papież Pius VI breve »Apostolicae Sedis Auctoritas« z 3 grudnia 1784 r. wydanym za króla Stanisława Augusta odłączył na stałe prowincję polską Paulinów od całego Zakonu. W ten sposób została utworzona „Kongregacja polsko-paulińska” z odrębnym nie tylko prowincjałem, lecz także wizytatorem generalnym, zwanym po prostu »generałem« (wikariuszem generalnym), który sprawował władzę zwierzchnią nad całą kongregacją - prowincją polską.

W dwa lata później pozostałe prowincje uległy całkowitej kasacie na ziemiach ówczesnej Austrii na skutek krzywdzącego dekretu cesarza Józefa II z 7 lutego 1786 r. Kasacie uległy też klasztory na terytorium Prus i Rosji (zwłaszcza w 1864 r.) tak, że w końcu ubiegłego stulecia pozostały tylko dwa domy paulińskie: jeden na Jasnej Górze w Częstochowie, drugi na Skałce w Krakowie.

W okresie międzywojennym Zakon odzyskał klasztory na Węgrzech, w Rzymie i w Polsce. W okresie powojennym erygowane zostały nowe klasztory m. in. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Jugosławii, w RFN, w Australii.

Rezydencją przełożonego generalnego całego Zakonu od XV w. jest klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. Poprzednio rezydencja najwyższego przełożonego mieściła się na Węgrzech, kolejno: w klasztorze św. Krzyża na górze Pilis, w klasztorze św. Wawrzyńca koło Budy, w klasztorze Najświętszej Maryi Panny w Lepoglawie i w »Mariance« koło Bratysławy w Słowacji.

Paulini są zakonem kleryckim, chociaż w skład wspólnoty wchodzą nie tylko sami kapłani, ale też bracia zakonni. Przełożony generalny wraz ze swą radą wybierany jest na kapitule generalnej na okres 6 lat. Przełożonych miejscowych (przeorów) mianuje najwyższy przełożony ze swą radą na okres 3 lat.

Strój zakonny Paulinów stanowi biały habit, składający się z następujących części: białej tuniki i pasa, różańca przy pasie po lewej stronie i białego szkaplerza oraz osobnego kaptura. Pierwotny kolor habitu był brunatny. Kolor biały został zaprowadzony za zgodą Stolicy Apostolskiej przez generała O. Mikołaja w 1345 roku. Ponadto używano stale białego płaszcza tak w domu jak i w podróży; obecnie otrzymują go dopiero zakonnicy po profesji wieczystej i noszą podczas uroczystych wystąpień jak: procesje, głoszenie kazań i uroczyste liturgie. Od XVIII w. wprowadzono czarne peleryny, a później czarne palta sięgające stóp, które stanowią okrycie zewnętrzne, służące jako ochrona habitu zwłaszcza w czasie podróży.

o. Józef S. Płatek, OSPPE

w: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Pr. zb. pod red. o. Konstancjusza Kunza, OSPPE. Wydawnictwo Zakonu Paulinów 'Paulinianum'. Częstochowa-Jasna Góra 1991, s.486-488.

drukuj

w najbliższych dniach

5, 6, 7 X, pn, wt, śr
Pielgrzymka Maturzystów Arch. Warszawskiej (I, II, III grupa)
10.30
Spotkanie, Sala o. Kordeckiego
12.00
Msza św., Zawierzenia, Kaplica Matki Bożej

7-8 X, śr-czw
15. Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II
7 października, środa
21.00
Apel Jasnogórski
8 października, czwartek
11.00
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Henryka Tomasika, Szczyt jasnogórski

9 X, pt
Pielgrzymka Maturzystów Arch. Białostockiej
16.00
Różaniec, Kaplica Matki Bożej
17.00
Msza św., Bazylika
19.30
Droga Krzyżowa

9 X, pt
Pielgrzymka Maturzystów Diec. Ełckiej
21.30
Droga Krzyżowa
23.00
Msza św., Bazylika

10 X, sb
12. Ogólnopolska Pielgrzymka Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
9.30
Msza św., Kaplica Matki Bożej

10 X, sb
33. Pielgrzymka Środowisk Twórczych
12.00
Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

10 X, sb
19. Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby Więziennej
10.45
uroczysty przemarsz w asyście pocztów sztandarowych SW do Bazyliki spod Bramy Lubomirskich
11.00
Msza św. w bazylice w intencji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych, emerytów, rencistów i ich rodzin, przewodniczy ks. Paweł Wojtas, Naczelny Kapelan Więziennictwa

10 X, sb
Pielgrzymka Kapłanów Arch. Częstochowskiej
10.00
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego
12.00
przejście na Jasną Górę z modlitwą różańcową
13.00
Akt zawierzenia Kapłanów Matce Bożej, Kaplica Matki Bożej

10 X, sb
Pielgrzymka Maturzystów Arch. Lubelskiej (II grupa)
15.00
Msza św., Bazylika

10-11 X, sb-nd
25. Pielgrzymka Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrona Środowiska
10 października, sobota
14.00
Uroczyste rozpoczęcie Pielgrzymki: odśpiewanie hymnu duszpasterstwa, wprowadzenie sztandarów, powitanie pielgrzymów, wykład nawiązujący do hasła pielgrzymki, program artystyczny
18.30
Msza św., Kaplica Matki Bożej
19.30
Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich oraz procesja z lampionami
11 października, niedziela
10.45
Powitanie pielgrzymów przez abpa Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego, Prymasa Polski oraz władze miasta Inowrocławia przy pomniku Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspólne wejście do Bazyliki Jasnogórskiej
11.00
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abpa Wojciecha Polaka w koncelebrze duszpasterzy środowiska zawodowego, Bazylika
12.45
Poświęcenie darów ołtarza na placu przed salą o. Kordeckiego

10-11 X, sb-nd
58. Pielgrzymka Rodziny Rodzin
10 października, sobota
14.00
Msza św., Kaplica Matki Bożej
18.00
Droga Krzyżowa

11 X, nd
Pielgrzymka Esperantystów
8.45
Msza św., Kaplica Matki Bożej

11 X, nd
Finał Festiwalu Chóralnej Pieśni Maryjnej
14.15
Sala o. Kordeckiego

11/12 X, nd/pn
Comiesięczne czuwanie nocne mieszkańców arch. częstochowskiej, łódzkiej i diec. sosnowieckiej
20.00
Msza św. na rozpoczęcie czuwania w Kaplicy Matki Bożej
21.00
Apel Jasnogórski
po Apelu - całonocne czuwanie

Modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie
Szczególna modlitwa o pokój trwa na Jasnej Górze od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Codziennie, w czasie Mszy św. o godz. 15.30, śpiewane są suplikacje, czyli modlitwy o charakterze błagalnym - „Święty Boże, święty mocny...”