www.jasnagora.com
Niedziela, 21.09.2014
Wyszukiwarka wiadomo¶ci

ZnajdĽ!

Bież±ce wydarzenia

Wydarzenia z dnia
2011-02-10

    2011-02-10 Franciszek Perneckher bohaterem sesji muzykologicznej
foto do wydruku
Sesja muzykologiczna: Franciszek Perneckher – XVIII-wieczny dyrygent kapeli jasnogórskiej

Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, 5 maja 2011 r.
Aula Domu Pielgrzyma, godz. 9.00

Kierownictwo naukowe: dr hab. Remigiusz Po¶piech, prof. UWr i UO
Kierownictwo organizacyjne: o. mgr-lic. Nikodem Kilnar OSPPE

Przewodniczenie sesji: prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN)

Kierownictwo naukowe: Dr hab. Remigiusz Po¶piech, prof. UWr i UO

Kierownictwo organizacyjne: O. mgr-lic. Nikodem Kilnar OSPPE

Przewodniczenie sesji: Prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN)

Program:

Sesja I – godz. 9.00

O. Sebastian Matecki OSPPE, Podprzeor Jasnej Góry – Powitanie
O. Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra, Uniwersytet Opolski) – Wprowadzenie
O. mgr-lic. Dariusz Cichor OSPPE (Jasna Góra, Uniwersytet Opolski): Działalno¶ć Franciszka Perneckhera na Jasnej Górze w ¶wietle Ľródeł klasztornych zachowanych w archiwum na Jasnej Górze.

Mgr Maciej Jochymczyk (Uniwersytet Jagielloński): Twórczo¶ć mszalna Franciszka Perneckhera w kontek¶cie przemian gatunku w I połowie XVIII w.

Dr hab. Aleksandra Patalas (Uniwersytet Jagielloński): Przegl±d Ľródeł do twórczo¶ci Franciszka Perneckhera.

Sesja II – godz. 11.00

Dr Dawid ¦lusarczyk (Wrocław): Kompozycje Franciszka Perneckera jako ars oratoria. Muzyczna oprawa słowa w utworach jasnogórskiego kapelmistrza.

Mgr Justyna Szombara (Uniwersytet Jagielloński): Charakterystyka warsztatu kompozytorskiego Franciszka Perneckhera na przykładzie zachowanych cykli nieszpornych.

Dr Alina M±dry (UAM Poznań), mgr Patryk Frankowski (Muzeum Instrumentów Poznań): Partie instrumentów dętych w twórczo¶ci Franciszka Perneckhera.

Dr Wojciech Marchwica (UJ Kraków): Syndrom pastorellowy w wybranych kompozycjach Franciszka Perneckhera.

Dr hab. Remigiusz Po¶piech, prof. UWr i UO (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski): Franz Bernecker vel Franciscus Pernecker z Opavy (komunikat).

Organizatorzy:

Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
Osrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie
Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze

Patronat medialny:

Biuro Prasowe Jasnej Góry
Radio Jasna Góra

Serdecznie zapraszamy

*

Franciszek (Francesco) Perneckher (zm. 1769) - muzyk ten przybył na Jasn± Górę najprawdopodobniej z Drezna i zwi±zał się z Kapel± Jasnogórsk± co najmniej od 1759 r., kiedy to został jej dyrygentem (regens chori). Funkcję tę pełnił przez 10 lat - aż do ¶mierci w 1769 r. Obdarzony ponadprzeciętnymi zdolno¶ciami muzycznymi był szczególnie ceniony jako skrzypek (nazywany w Ľródłach virtuosus lub concertista), pedagog (często okre¶lany metrem) i kompozytor – autor ponad 20 zachowanych dzieł religijnych. O jego uznaniu w ¶rodowisku Jasnej Góry ¶wiadczyć może m.in. fakt otrzymywania najwyższej pensji spo¶ród wszystkich ówczesnych muzyków kapeli, jak również powszechny szacunek, jakim darzono cał± jego rodzinę. Dobr± opinię o kompozytorze potwierdza zachowana twórczo¶ć: msze, cykle nieszporne, offertoria oraz arie. Oprócz archiwum jasnogórskiego, rękopisy jego dzieł znajduj± się w zbiorach po kapeli gidelskiej oraz pelplińskiej.

prof. Remigiusz Po¶piech

*

Klasztor Jasnogórski wydał na płytach CD kilka utworów Franciszka Perneckhera:

Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 11
Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 14
Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 18
Jasnogórska Muzyka Dawna vol. 24
fotodo wydruku
wydarzenia ostatnich dni
  Powrót
                                                                                                                        ©Biuro Prasowe Jasnej Góry